Finale Data Challenge Slim Watermanagement 2017

Vrijdag 16 juni vond in het LEF future center van Rijkswaterstaat de boeiende finale van de Data Challenge 2017 plaats. De hoofdprijs ging naar het samenwerkingsverband Tauw / HAL24K, met de inzending ‘Slim Watermanagement door Machine Learning en Artificial Intelligence’. Reinier Kramer en Erwin Vonk gingen er met de tweede prijs vandoor met hun idee om de robuustheid van polderwatersystemen in kaart te brengen. De publieksprijs tenslotte was voor de inzending van VORtech over de ‘WaterCorrelator’. Lees meer

Inzendingen van de finalisten

De WaterCorrelator: een innovatieve softwaretool voor verbeterd waterbeheer, door gebruik van verborgen informatie in beschikbare data. De tool berekent, toont en voorspelt de verschillende relaties tussen verschillende grootheden, op verschillende locaties en voor verschillende periodes.
Download de pdf


Polderlabel: de robuustheid van polderwatersystemen in kaart gebracht.
Download de pdf


Evalueer voor het doen van een ingreep de kansdichtheid en betrouwbaarheid van verschillende weersverwachtingen en neem deze mee in onze afwegingsmethodiek (op basis van kwadrantenaanpak en adaptief programmeren). Dat voorkomt dat de verwachte schade en kosten die worden veroorzaakt door de ingreep groter zijn dan in het geval van niets doen.
Download de pdf


Multi parameter optimalisatie: Zorg ervoor dat de verschillende belanghebbenden rond het NZK-ARK hun eigen belang kunnen aangeven voor waterstand, waterkwaliteit en andere kostenposten. Door het achterliggende optimalisatie algoritme in een vervolgstap te koppelen aan een watermodel zal een optimaal maatregelpakket kunnen worden berekend.
Download de pdf


“Operationeel peilbeheer met kunstmatige intelligentie waarbij beheersgebied overstijgend gestuurd wordt voor het maximaal rendement per m3 water voor alle gebruikers!”
Download de pdf


Trotse finalist van de data challenge slim watermanagement met ons idee om de landinwaarts trekkende zouttong in het Noordzeekanaal een halt toe te roepen, zelfs bij een toename van scheepvaart. Zie YouTube voor een presentatie van het idee
Download de pdf

Berichten

Bruisende informatiemiddag over de Data Challenge

24-05-2017 - ‘’Veel succes en maak er wat van!’’ Met die videoboodschap moedigde Peter Heij (directeur generaal van DG-Ruimte en Water) de inschrijvers aan de Data Challenge aan om een vernieuwende bijdrage te leveren aan het waterbeheer. Op 24 mei kwamen de inschrijvers samen in het LEF te Utrecht om informatie te krijgen en inspiratie op te doen. Doel van de Challenge: ‘iets’ nieuws verzinnen om elke druppel water nog efficiënter en duurzamer te gebruiken. Lees meer…

Maak gebruik van de beschikbare data van Rijkswaterstaat, Waterschappen, KNMI en CBS!

Waterbeheer: een hele kunst

Als waterbeheerders in Nederland faciliteren wij burgers en bedrijfsleven door water te bergen, af te voeren en aan te voeren. Zo zorgen we er voor dat water op de plek is waar het meest oplevert voor de maatschappij. Het is een hele kunst om alle gebruikers tevreden te stellen en het waterbeheer efficiënt uit te voeren, zeker in tijden van droogte of wateroverlast. Daarbij willen we het energieverbruik voor het pompen van water naar zee zo veel mogelijk beperken. Door klimaatverandering wordt de opgave steeds groter.

Dit geldt ook voor het aan- en afvoergebied van het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit gebied bestaat uit een netwerk van polders en kanalen en beslaat grote delen van Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Water wordt in tijd van wateroverschot afgevoerd en in tijd van droogte aangevoerd of geborgen.
Het waterbeheer in de polders wordt uitgevoerd door vier waterschappen: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het waterbeheer van het Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal is in handen van Rijkswaterstaat.
Het water is belangrijk voor allerlei doelen, zoals landbouw, scheepvaart, natuur, enzovoort. Afhankelijk van de functie van de verschillende wateren, reguleren de waterbeheerders de waterstand op maat. Het is daarbij de uitdaging om alle functies zo goed mogelijk te ondersteunen, ook in tijden van wateroverlast en droogte.

De rol van data

We zijn als waterbeheerders voortdurend bezig om het watersysteem slimmer en beter te benutten. Het Programma Slim Watermanagement is hierbij een katalysator.
We beheren onze gebieden bijvoorbeeld steeds meer als één samenhangend systeem, waarbij wij elkaar helpen bij problemen. Ook werken we op ‘datagebied’ samen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een gezamenlijk informatiescherm, waarop we elkaars operationele data en informatie kunnen zien.

Wellicht is het waterbeheer verder te optimaliseren, door het analyseren van de grote hoeveelheid data, zoals waterstanden, afvoeren, neerslag, verdamping, waterkwaliteit, zoutgehalte, inzet gemalen, energiegebruik gemalen, energieprijzen, grondsoort, grondgebruik, schades door droogte en wateroverlast en de economische opbrengst van het grondgebruik.
Vandaar de organisatie van een Data Challenge. Het afvoergebied van het Noordzeekanaal (NZK) en Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) is de casus.

De vragen van de Challenge

De hoofdvraag van de Challenge luidt:
Hoe halen we het meeste rendement uit een m3 water op maatschappelijke, ecologische of economische gronden?

Deze vraag kan worden vertaald in een aantal subvragen, waarvan er hieronder een aantal worden genoemd. Deze lijst is niet limitatief. Er zijn meer subvragen waar je aan kunt werken. Wel moeten de subvragen van toepassing zijn op het waterbeheer in het afvoergebied van het Noordzeekanaal / Amsterdam-Rijnkanaal. Voorbeelden van subvragen zijn:

 • Waar kan het overtollige water bij hevige neerslag het beste worden geborgen voordat het kan worden afgevoerd naar de Noordzee?
 • Hoe zijn de werkelijke kosten te bepalen als gebieden inunderen? En hoe variëren deze kosten in de tijd? Denk daarbij aan de directe kosten voor grondgebruik (inclusief kelders en souterrains), akker- en glastuinbouwgewassen, gevoelige infrastructuur, voorzieningen en hoogwaardige bedrijven. Ook kunnen er indirecte kosten zijn, bijvoorbeeld doordat de scheepvaart wordt gestremd door het dichtzetten van sluizen.
 • Welke optimalisatie in het dagelijks beheer is mogelijk, wanneer de huidige beheergrenzen geen begrenzing meer vormen?
 • Hoe kunnen de waterbeheerders zoveel mogelijk energiekosten besparen op kunstwerken die het watersysteem van het Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal reguleren?
 • Hoeveel kost het om een m3 water met een bepaalde kwaliteit op een bepaalde locatie te krijgen en hoeveel rendement geeft deze m3 water. Denk bijvoorbeeld aan de aanvoer van zoetwater voor de glastuinbouw. Kunnen we slimmer anticiperen op weersverwachtingen, gevallen neerslag en beschikbare water- en bodemberging?
 • Wat en hoe moeten we anders meten/monitoren om ons waterbeheer te kunnen optimaliseren?
 • Hoe krijgen we sneller en beter inzicht in de actuele situatie in tijden van droogte en/of wateroverlast? Hoe kunnen dit inzicht delen met de omgeving?

Voor wie:

De Data Challenge 2017 staat open voor iedereen die interesse heeft in het analyseren en toepassen van data, van professional tot hobbyist. Je kunt inschrijven als individu (‘natuurlijk persoon’) of als organisatie (‘rechtspersoon’). Voorbeelden van organisaties zijn adviesbureaus, universiteiten, kennisinstellingen, etc.

Er kunnen maximaal 30 inzendingen meedoen, dus schrijf je vanaf half april in. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Vol is vol.

Partners die betrokken zijn bij de jury (met name genoemd: Rijkswaterstaat/ministerie van Infrastructuur & Milieu, de vier waterschappen, het KNMI en Nelen & Schuurmans) kunnen eveneens mee doen aan de Data Challenge, maar hebben bij winst geen recht op een geldprijs. Deze geldprijs schuift in dat geval door naar een lager geëindigde deelnemer.

Wat krijgt de winnaar:

In totaal wordt € 8.000,- (incl BTW) aan prijzengeld beschikbaar gesteld:

 • 1e prijs:                 € 5.000,-

 • 2e prijs:                 € 2.000,-

 • Publieksprijs:     € 1.000,-


Afhankelijk van het type oplossingen willen we, in overleg met de winnaars, het resultaat presenteren in een aantal gremia binnen waterbeherend Nederland. Dat levert aandacht en PR voor de winnaars op. Voor de criteria waarop inzendingen worden beoordeeld verwijzen wij naar de spelregels.

Mogelijke vervolgopdrachten:

Misschien willen we, partners van het programma Slim Watermanagement, vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat, verder met de prijswinnende ideeën. In dat geval gaan we met de winnaars van de eerste en tweede prijs en de winnaar van de publieksprijs in gesprek over een mogelijke vervolgopdracht. In deze gesprekken wordt met de individuele prijswinnaars besproken welke mogelijkheden bestaan voor een vervolg. Indien we er in redelijkheid uitkomen, wordt een vervolgopdracht gegund. Het is mogelijk dat niemand een vervolgopdracht krijgt. De totale som van de mogelijke vervolgopdrachten is gemaximaliseerd tot 130 duizend euro incl. BTW. Hoe groot de kans is op een vervolgopdracht, is nu niet bekend en zal mede afhangen van de inzendingen en onderhandeling daarover met de winnaars.

Planning:

Half april – vrijdag 19 mei 2017 (24.00 uur) Inschrijven voor de Data Challenge

Via deze link kan je je (als team, individu, onderneming of combinatie hiervan) inschrijven voor deelname aan de Data Challenge. Wees er snel bij: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Vol is vol.
De inschrijving start zodra de tekst op TenderNed.nl is gepubliceerd, naar verwachting rond 19 april.

We laten maximaal 30 inschrijvingen toe. Inschrijvingen worden geaccepteerd op basis van volgorde van indienen, waarbij tijdstip van ontvangst van de inschrijving in de mailbox van Rijkswaterstaat bepalend is. Aanmeldingen die na de eerste 30 inschrijvingen binnenkomen, worden op een reservelijst geplaatst. Mocht – om welke reden dan ook – een inschrijving van de eerste 30 afvallen, wordt de eerstvolgende toegevoegd, enzovoorts.
Bij het inschrijven moet je ook aangeven of je naar de informatiemiddag van 24 mei komt en met hoeveel personen (maximaal 3 per inschrijving).Rond 15 mei – Openzetten data

Een deel van de data staat reeds open. Specifiek voor deze Data Challenge stellen we nog meer data open. Een deel van de data is voor iedereen via internet toegankelijk. Een ander deel is alleen toegankelijk voor mensen die zich inschrijven en hiermee een inlogcode krijgen om gegevens op te vragen. Voor het verkrijgen van deze inlogcode dien je een bruikleenovereenkomst te tekenen.Woensdag 24 mei – Informatiemiddag (LEF future center Rijkswaterstaat, Utrecht, 13.00 - 17.00 uur)

Voor deelnemers die dat willen, wordt op 24 mei een informatiemiddag georganiseerd, waarin we de Data Challenge nader toelichten en vragen kunnen worden gesteld. Per inzending mogen hier maximaal 3 personen naartoe komen.
De middag wordt aangekleed met interessante sprekers en beheerders van verschillende datasets die wij beschikbaar stellen. Eventueel kan het NZK/ARK-spel worden gespeeld; spelers van dit spel krijgen inzicht in de werking van het waterbeheer in het geval van wateroverlast. Een overzicht van gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden wordt uiterlijk 31 mei gepubliceerd op deze website (www.datachallenge.nl) en TenderNed.
Degenen die zich hebben ingeschreven voor de Data Challenge kunnen tijdens de informatiemiddag (in een aparte ruimte) of in de week erna (per mail, uiterlijk 31 mei 2017) maximaal 3 ideeën voorleggen, die zij met behulp van de beschikbare data willen uitwerken. We geven van deze ideeën de kansrijkheid aan, waarna het de deelnemers vrij staat al dan niet door te gaan met de uitwerking ervan.
Ook kunnen deelnemers vragen of er nog meer data beschikbaar kunnen worden gesteld. Indien wij snel en makkelijk over deze data beschikking hebben, zullen we ze aan alle deelnemers sturen.Zondag 11 juni 2017 (24.00 uur) - Uiterste inzenddatum voor ideeën/resultaten

Op deze datum sluit de periode waarin deelnemers hun ideeën kunnen uitwerken tot een bruikbaar resultaat. In deze uitwerkperiode zijn wij per mail bereikbaarheid voor vragen. De antwoorden op die vragen zullen we aan alle deelnemende partijen kenbaar maken. Uiterlijk 11 juni 2017 om 24.00 uur moeten de deelnemers hun ideeën/resultaten per mail toesturen (Het mailadres hiervoor is data-challenge@rws.nl).Maandag 12 juni 2017 - Beoordeling van inzendingen

De ingezonden ideeën worden door een werkgroep bestaande uit I&M/Rijkswaterstaat, een vertegenwoordiger van de vier waterschappen en KNMI beoordeeld op de criteria. De werkgroep stelt ook een beoordelingsrapport op en stuurt deze naar de afgevallen deelnemers. De acht hoogst op de criteria scorende voorstellen worden doorgelaten naar de finale van 16 juni. Alle inzenders krijgen uiterlijk in de ochtend van 13 juni een mail met de melding of ze wel of niet door zijn naar de finale. De afgevallen voorstellen ontvangen een rapport met de motivering bij hun score.Vrijdag 16 juni 2017 – Finale (LEF future center Rijkswaterstaat, Utrecht, 13.00 - 17.00 uur)

Alle deelnemers worden uitgenodigd (ook de afvallers). De finalisten houden een pitch, waarin ze hun idee en resultaat toelichten. De pitch duurt maximaal 4 minuten, waarna de jury, organisatie of anderen 2 minuten de tijd hebben voor het stellen van vragen. De afvallers voor de finale worden in de gelegenheid gesteld om hun inzending via een poster en/of laptop (zelf meenemen) op een soort markt aan geïnteresseerde aanwezigen te presenteren.
Daarna volgt de jurybeoordeling op basis van de eerder genoemde criteria en de publieksbeoordeling (voor de publieksprijs). De middag wordt afgesloten met het uitreiken van de prijzen en een borrel. De finalisten krijgen een beoordelingsrapport, waarin de keuzes van de jury wordt onderbouwd. Tegen dit oordeel kan tot 7 dagen na de finale bezwaar worden gemaakt. Daarna is de uitslag definitief.

Rijkswaterstaat zal vervolgens in overleg met de waterschappen bepalen of zij middels een vervolgopdracht verder gaan met één van de ideeën.Inschrijving

Je dient je uiterlijk 19 mei (24.00 uur) in te schrijven voor de Data Challenge. De inschrijving is pas geldig als het inschrijfformulier volledig is ingevuld. Je inschrijving is definitief als je hierover een bevestigingsmail van Rijkswaterstaat hebt gekregen.

Eisen aan de inzending

De uiteindelijke inzending is een analyse, onderbouwd advies, applicatie, model of iets dergelijks. De inzending heeft betrekking op (een deel) van het afvoergebied van het Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal. Bij de uitwerking heb je gebruik gemaakt van data. Dat hoeven niet de data te zijn waar wij voor deze Data Challenge naar verwijzen. Ook databronnen van anderen kunnen worden gebruikt.

De inzending moet uiterlijk 11 juni 2017 24.00 uur per mail aan ons te zijn toegezonden. Het e-mailadres hiervoor is data-challenge@rws.nl. Indien het product te groot is om te mailen, kan het worden ingediend via Wetransfer. Inzendingen die later bij ons binnen zijn worden als niet ingediend beschouwd.

Een inzending moet de volgende aspecten bevatten:

 • Naam van de inzender (zoals gebruikt in de inschrijving)

 • Korte uitleg van het idee (maximaal 2 A4-tjes)

 • Het resultaat of presentatie van het resultaat. De vorm hiervan is vrij.

Houd de beoordelingscriteria in het achterhoofd bij de uitleg en presentatie van je resultaat.

De afspraken die wij maken:

 • Er dienen minimaal acht inschrijvingen en inzendingen te zijn voor deelname aan de Data Challenge. Bij minder inschrijvingen en inzendingen behoudt Rijkswaterstaat zich het recht voor om de Data Challenge af te blazen. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor Rijkwaterstaat of andere betrokken partijen.

 • Alles wat ontwikkeld en ingestuurd wordt, blijft tot de finale vertrouwelijk.

 • De winnaars van de prijzen dragen het intellectueel eigendomsrecht van hun inzending over aan Rijkswaterstaat.

 • Rijkswaterstaat en/of één van de vier waterschappen gaan met de winnaars in onderhandeling om de kansrijkheid te verkennen voor een verdere uitwerking van de inzending. Omdat het jouw idee is willen we met jou in zee voor het vervolg, mits we er in redelijkheid uit kunnen komen. De som van de vervolgopdrachten is gemaximaliseerd tot 130 duizend euro incl BTW.

 • Je kunt geen eisen stellen aan of andere claims richting RWS en andere data-aanbieders sturen. Je moet het doen met de data die wij beschikbaar stellen. Hoewel de organiserende partijen naar juiste meetinformatie streven, kunnen er onjuistheden in zitten. We kunnen niet garanderen dat daar geen fouten in zitten. Aan de niet gevalideerde meetinformatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Rijkswaterstaat en andere organiserende partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele (gevolgen van) fouten.

 • Partners die betrokken zijn bij de jury (I&M/Rijkswaterstaat, de vier waterschappen, KNMI en Nelen & Schuurmans) kunnen eveneens mee doen aan de Data Challenge, maar hebben bij winst geen recht op een geldprijs. Deze geldprijs schuift in dat geval door naar een lager geëindigde deelnemer. Met de geldprijswinnaars zal ook een onderhandeling worden gestart zoals eerder beschreven.

 • Tijdens de informatiemiddag en de finale worden foto’s en video’s gemaakt, die de organisatie later kan publiceren. Door deelname geef je hiervoor toestemming.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Wij zetten ons in om de deelnemers zo goed mogelijk te helpen met alle vragen die er zijn met betrekking tot de open data. We kunnen niet beloven dat we op alle vragen een antwoord hebben, maar we spannen ons hier maximaal voor in. Dat betekent we binnen 2 werkdagen contact opnemen en ernaar streven binnen 5 werkdagen tot een oplossing te komen. Hieraan kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 • We organiseren een informatiemiddag op 24 mei te Utrecht (RWS-Westraven, Griffioenlaan 2). Tijdens deze bijeenkomst geven we extra uitleg en inzicht in de beschikbare datasets en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Tot aan de uiterste inzenddatum (11 juni 2017, 24.00 uur) staat het emailadres open voor tussentijdse vragen.

 • Tijdens de bijeenkomsten zorgen wij voor drankjes en een versnapering.

Beoordelingscriteria van de inzendingen

 • Originaliteit/ Innovatief: Vernieuwende toepassing / iets anders dan wat nu al beschikbaar is; weegfactor 2.

 • (Maatschappelijke) meerwaarde; weegfactor 1.

 • Beantwoording van de doelstelling; weegfactor 3.

 • Toepasbaarheid/bruikbaarheid voor Rijkswaterstaat en de vier waterschappen; weegfactor 2.

 • Schaalbaarheid: het is van meerwaarde als de inzending niet alleen gebruikt kan worden in het gebied van het Noorzeekanaal/Amsterdam-Rijn kanaal, maar ook elders in Nederland; weegfactor 1.

 • Presentatie inzending en pitch: Aantrekkelijk uiterlijk; weegfactor 1.


De jury geeft voor de hiervoor genoemde gunningcriteria een cijfer van 2 tot en met 10. Hoe beter een voorstel op een bepaald onderdeel is, hoe hoger de score hiervoor. De ingediende voorstellen worden mede ten opzichte van elkaar beoordeeld. Door de jury wordt de volgende puntenwaardering toegekend:

behaalde punten waardering
10 uitmuntend
9 uitstekend
8 goed
7 ruim voldoende
6 neutraal
5 Onvoldoende
4 ruim onvoldoende
3 Slecht
2 zeer slecht

Onduidelijke, onvolledige of weinig reële informatieverstrekking in de omschrijving van het idee met betrekking tot de genoemde aspecten kan resulteren in een lage waardering/score. Nadat de scores per onderdeel zijn bepaald worden deze vermenigvuldigd met de voor de betreffende onderdelen aangegeven wegingsfactor. Door het optellen van de verschillende subtotaal scores wordt de totaalscore berekend. Het maximaal te behalen aantal punten bedraagt derhalve 100. De inschrijver met het hoogste puntentotaal heeft voor de aanbestedende dienst de beste inschrijving gedaan. Indien inzenders een gelijk aantal puntentotaal behalen, zal de jury door loting een winnaar bepalen.

De jury

De jury zal bestaan uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (waar Rijkswaterstaat onder valt), de waterschappen en een kennisinstelling, zoals het KNMI. De publieksprijs zal door een stemprocedure, waar alle aanwezigen op de finale van 16 juni aan mee kunnen doen, worden bepaald.

Voorschriften voor de Data Challenge

Door inschrijving gaat de inschrijver akkoord met de volgende bepalingen:

 1. Op deze Data Challenge is het Nederlands recht van toepassing;

 2. De inschrijving moet voldoen aan alle gestelde eisen en moet worden ingediend in de Nederlandse of Engelse taal;

 3. De inschrijvingen en inzendingen mogen tot het aangegeven tijdstippen worden ingediend; hierbij zijn de tijdstippen van ontvangst c.q. binnenkomst leidend;

 4. Je gaat gebruik maken van data die ook door anderen voor hun operationeel werk gebruiken. Je dient integer te handelen en de belangen van de reguliere gebruikers van deze data niet te schaden.

 5. Voor een deel van de data dien je in te loggen op operationele systemen van waterbeheerders. Hiervoor dien je na de inschrijving een bruikleenovereenkomst te tekenen, waarin je akkoord dient te gaan met de voorwaarden. In de bruikleenovereenkomst staat onder andere dat je deze data alleen voor het doel van de Data Challenge mag gebruiken en de gegevens niet verder mag verspreiden. De rechten blijven bij de bruikleengever liggen.

 6. Deelnemers mogen de specifiek voor deze Data Challenge beschikbaar gestelde systemen voor ontsluiting van data niet overbelasten met grote of veel gelijktijdige verzoeken. Tevens mogen hierop geen (poging tot) aanvullende toegang tot data worden gedaan die voor de Data Challenge niet expliciet beschikbaar wordt gesteld (inbraak). Deelnemers dienen IP adressen van waaruit verzoeken naar systemen worden gedaan vooraf bij de organisatie bekend te maken. Indien wordt geconstateerd dat deelnemers zich niet aan deze regels houden worden zij gediskwalificeerd en zijn deelnemers aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg hiervan.

 7. Per concern/groep (art. 2:24b BW) ofwel (in een groep samenwerkende) natuurlijke personen of persoon mogen maximaal 2 ideeën worden ingediend, al dan niet in dezelfde samenstelling met andere partijen;

 8. Rijkswaterstaat is gerechtigd om voorstellen die onvoldoende bijdragen aan de doelstellingen van deze Data Challenge, voorstellen waartegen belangrijke bezwaren bestaan en-/of voorstellen die niet haalbaar worden geacht niet in aanmerking te laten komen voor gunning; Rijkswaterstaat zal deze gemotiveerd afwijzen.

 9. Rijkswaterstaat houdt zich het recht voor om aan (één van) de winnende deelnemers aan de Data Challenge een opdracht te gunnen. Indien Rijkswaterstaat in onderhandeling met de winnende deelnemer(s) geen aanleiding ziet om over te gaan tot gunning van deze opdracht, zijn hier op generlei wijze (financiële) consequenties voor Rijkswaterstaat of andere organiserende partijen aan verbonden.

 10. (Eén van) de deelnemers aan de Data Challenge komt uitsluitend voor de vervolgopdracht in aanmerking indien zij het door hun gedane voorstel binnen maximaal één jaar na de datum van gunning kunnen afronden;

 11. Ondernemingen die deelnemen aan de Data Challenge dienen aan de volgende eisen te voldoen:

  • De onderneming mag niet zijn een onderneming die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, of die het voorwerp is van een surseance van betaling of een akkoord dan wel die in een andere soortgelijke toestand verkeert ingevolge een gelijkaardige procedure van de nationale wettelijke regeling;

  • De onderneming mag niet zijn een onderneming wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure van surseance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die in de nationale wettelijke regeling is voorzien, aanhangig is gemaakt;

  • Jegens de onderneming mag niet, volgens de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving, een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde zijn gedaan, waarbij een delict is vastgesteld dat in strijd is met de beroepsgedragsregels;

  • De onderneming dient op het moment van inschrijving te hebben voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of Nederland;

  • De onderneming dient op het moment van inschrijving te hebben voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of Nederland;

  • De onderneming mag zich niet in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die ingevolge aanbestedingsprocedures kunnen worden verlangd;

  • De onderneming dient ingeschreven te staan in het beroeps- of handelsregister volgens de eisen van de wetgeving van het vestigingsland van de onderneming (in Nederland: bij de Kamer van Koophandel);

 12. In geval van deelname in combinatie dienen alle ondernemingen in de combinatie aan de onder sub 8 omschreven eisen te voldoen;

 13. De winnaars dragen het volledige intellectueel eigendomsrechten over aan Rijkswaterstaat;

 14. De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die in het kader van deze Data Challenge en de eventuele af te sluiten overeenkomst ontstaat als gevolg van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De inschrijver vrijwaart Rijkwaterstaat en de samenwerkingspartners tegen aanspraken van derden tot vergoeding van dergelijke schade;

 15. De uitslag van de Data Challenge wordt mondeling tijdens de finale op 16 juni 2017 én schriftelijk bekend gemaakt aan alle deelnemers die een voorstel hebben ingediend. Rijkswaterstaat vermeldt daarbij de namen van de winnaars van de Data Challenge. Indien een deelnemer aan de Data Challenge bezwaren heeft tegen de uitslag/beslissing dient hij binnen 7 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de uitslag/beslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die uitslag/beslissing. De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een deelnemer aan de Data Challenge niet binnen 7 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de uitslag/beslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende deelnemer in kort geding geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot de uitslag/beslissing; zijn recht is dan verwerkt. Rijkswaterstaat is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de uitslag/beslissing.

Beschikbare data

De data die de organiserende partijen hebben verzameld voor de Data Challenge zijn beschreven in het rapport ‘Dataoverzicht Data Challenge’. Klik hier om het rapport te downloaden. In het rapport kun je lezen waar de data zijn te vinden en hoe je er bij kunt komen. Verreweg de meeste data staan online. Het resterende deel wordt via Wetransfer naar de deelnemers toegestuurd. De data waren ook beschikbaar op de informatiemiddag van 24 mei.

Vragen over de data kunnen ook op die bijeenkomst worden gesteld of daarna, via info@datachallenge.nl.

Inzendingen kunnen gestuurd worden naar data-challenge@rws.nl.

Overige informatie

Hieronder vindt u extra informatie die tijdens de Data Challenge beschikbaar is gekomen:

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over de Data Challenge? Vul dan het contactformulier hiernaast in.

De Datachallenge 2017 is een initiatief van: